Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Inleiding

Het verbindend kader sociaal domein is een ambitiedocument dat overzicht, planning en proces biedt voor de stappen die we zetten in het sociaal domein om de transformatie succesvol te maken. Na de transitiefase (implementatie wettelijke taken in het sociale domein vanaf 1 januari 2015), zetten we onze energie verder in op de transformatie:

 • We versterken de sociale infrastructuur in de wijken en gaan inzetten op preventie, zodat passende ondersteuning en begeleiding naar werk vroegtijdig en via voorliggende voorzieningen geboden kan worden.
 • We zorgen ervoor dat onze toegangen (jeugd, wmo, beschermd wonen, inkomen, werk en bzt) werken vanuit 1 huishouden, 1 plan, 1 regisseur.
 • We creëren en evalueren collectieve en innovatieve vormen van zorg en ondersteuning en vormen van werkend leren, waarmee we bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek.
 • We realiseren datagerichte sturing op de kwaliteit en uitgaven in de zorg en ondersteuning in Deventer.

Het is nodig om steeds te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Deze rapportage gaat verder in op het onderdeel de Toegang, dat aangemerkt is als project in de leidraad grote projecten. Voor de realisatie van het thema Toegang (“1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon”) hebben we te maken met o.a. de volgende gemeentelijke loketten:

 • Sociale teams voor maatschappelijke ondersteuning en multiproblem
 • Team Toegang Jeugd
 • Deventer Werktalent (Konnected) voor werk
 • Regionale toegang beschermd wonen en maatschappelijke opvang
 • Jongerenloket voor werk en onderwijs
 • Team Inkomensondersteuning voor inkomen en minimabeleid
 • Publiekscontacten Zorg voor maatschappelijke ondersteuning en minimabeleid
 • Budget Adviesbureau Deventer voor schuldhulpverlening

Toegang vanuit de inwoner gezien is: waar kan ik terecht met mijn vraag of zorgen? Hoe kan ik zaken regelen (ondersteuning, hulp, geld) of zelf regelen via buurthulp of vrijwilligers? Zoals uit de genoemde gemeentelijke loketten blijkt, zijn er diverse plekken waar bewoners terecht kunnen en waar wordt bepaald of een inwoner recht heeft op voorzieningen/hulp/ (financiële) ondersteuning. Daarnaast hebben we op het gebied van jeugdzorg ook nog te maken met de toegang via de huisarts, medisch specialist en jeugdarts en gecertificeerde instellingen.

Het organiseren van de toegang wordt in de aanbestedingswetgeving beschouwd als een overheidsopdracht waarbij zich het vraagstuk voordoet of op dit moment alle toegangen wel rechtmatig georganiseerd zijn. Met name speelt dat omdat we thans aan een aantal gerichte partners in de stad subsidie verlenen tot de organisatie van de toegang voor jeugdhulp (Team Toegang Jeugd), Wmo (sociale teams) te komen.

Er lopen 4 deelprojecten:

 • Procesaanpak Transformatie sociaal domein waarvan de Toegang onderdeel uitmaakt
 • Doorontwikkeling sociale teams
 • Doorontwikkeling Team Toegang Jeugd
 • Borgen Regionale Toegang Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Besluitvorming
Als kader waarbinnen de transformatieopgave van de Toegang plaatsvindt is in december 2018 door het college het Verbindend Kader Sociaal Domein vastgesteld. Het Verbindend Kader Sociaal Domein is vervolgens met de raad in een aantal raadstafels besproken en is in het voorjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen door de raad als routekaart voor het sociale domein. De planning van de (beleids)stukken in het sociaal domein wordt steeds geactualiseerd en bij de kwartaalrapportages aangeboden aan de raad. Op 22 december 2021 heeft de raad ingestemd met de faseovergangen van de vier deelprojecten naar de realisatiefase.

Projectfase
Alle deelprojecten zijn gerealiseerd.

Voortgang :
Alle deelprojecten zijn volgens planning afgerond per 1/1/2022.

Risico’s:
Geen.