Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51
4
1
0
0
0
16
3
1
0
1

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

Binnen het sociaal domein blijven we onze energie inzetten op de transformatie. Het is namelijk steeds nodig om te kunnen blijven inspelen op de veranderende samenleving, mogelijkheden op innovatie en om passende ondersteuning en begeleiding van mensen naar werk ook op langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit doen we door maatwerk na te streven, te werken volgens 1 plan 1 huishouden 1, het creëren van collectieve voorzieningen en datagericht te sturen. De volgende acties uit de procesaanpak zijn hieraan gekoppeld: focus in de wijken; buurthuis 2.0; regievoering; preventieplan en monitoring op de toekomst.