Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2021 bedraagt €19,8 miljoen voordelig. Van dit resultaat moet nog het bedrag af van de over te hevelen budgetten, van afgerond €10,9 miljoen. Dan resteer een voordelig resultaat van €8,8 miljoen. Hieronder treft u een specificatie aan van de verschillen groter dan €100.000. Deze verschillen zijn in de diverse programma's nader toegelicht.

Uitkomst rekening 2021 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

Programma

Bedrag

1

Uitkomst programma's

19.770

2

Budgetoverhevelingen

-10.936

Saldo

8.834

Specificatie

a

Voormalige wethouders

Burger en bestuur

144

b

FLO Veiligheidsregio

Openbare orde en veiligheid

-189

c

Apparaatslasten straten

Leefomgeving

-155

d

Snippergroen

Leefomgeving

150

e

Bouwleges

Ruimtelijke ontwikkeling

-135

f

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ontwikkeling

-127

g

Re-integratie

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

115

h

TOZO

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

178

i

Bijstand/BUIG

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

1.680

j

Samenkracht

Meedoen

179

k

Hulpmiddelen en woningaanpassingen

Meedoen

150

l

WMO

Meedoen

2.000

m

Vraagafhankelijk vervoer

Meedoen

361

n

Volksgezondheid

Meedoen

225

o

Beschermd wonen (lokaal)

Meedoen

227

p

Jeugdzorg

Jeugd en onderwijs

524

q

Facilitaire Zaken

Bedrijfsvoering

253

r

Personeel en Organisatie

Bedrijfsvoering

140

s

Communicatie

Bedrijfsvoering

198

t

ICT

Bedrijfsvoering

293

u

Juridische Zaken

Bedrijfsvoering

130

v

Onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen

195

w

Stelpost autonome ontwikkelingen

Algemene dekkingsmiddelen

1.000

x

Algemene uitkering afrekening voorgaande jaren

Algemene dekkingsmiddelen

536

y

Algemene uitkering decembercirculaire 2021

Algemene dekkingsmiddelen

240

z

Diversen

Diverse

522

Saldo

8.834