Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Prognose jaarresultaat

De 4e kwartaalrapportage 2021 is de laatste rapportage over 2021. In de 4e kwartaalrapportage geven we aan of, vergeleken met de 3e kwartaalrapportage, de realisatie van: de doelstellingen, prestaties en de lopende investeringen zijn veranderd. Ook wordt een voorstel gedaan voor budgetoverhevelingen.

De financiële prognose van de uitkomst van de rekening 2021 bedraagt na budgetoverhevelingen €8,8 miljoen voordelig. De aanwending van de voordelige uitkomst wordt betrokken bij het opstellen van de 1e kwartaalrapportage 2022 en/of Kadernota 2022 of de Voorjaarsnota 2022. Daarnaast is de uitkomst van de grondexploitaties €8,9 miljoen voordeliger. Dit bedrag wordt conform de regels in de beleidsnota reserves en voorzieningen gestort in de generieke weerstandsreserve.

Het zijn nog prognoses voor de uitkomsten van de rekening, omdat de uitgaven van het sociaal domein nog niet definitief zijn en de accountantscontrole nog niet is afgerond. De raad wordt over de uitkomsten van de 4e Kwartaalrapportage geïnformeerd via een raadsmededeling.