Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

In de paragraaf Financiering wordt twee keer per jaar gerapporteerd over de voortgang van de Treasury activiteiten zoals opgenomen in de begroting.

De Gemeente Deventer heeft in de afgelopen periode van zes maanden geen liquiditeitsknelpunten gehad. Er heeft geen overschrijding plaatsgevonden van de limieten voor renterisico, kasgeld en het schatkistbankieren.

Het renteresultaat is circa €180.000 minder gunstig dan waarmee in de 2e kwartaalrapportage rekening is gehouden. De oorzaak hiervan is een lagere rente die wordt toegerekend aan de grondexploitaties en voorzieningen als gevolg van de eerdere zomeractualisatie. Zie hiervoor ook de toelichting in de 3e kwartaalrapportage. Per saldo leidt dit tot een verwacht positief renteresultaat in 2021 van €500.000.