Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51
5
0
0
0
0
17
2
1
0
0

Omschrijving

Deventer. Een plek waar je trots op bent. Of je hier nu woont, studeert, werkt of op bezoek bent. Die trots willen we uitdragen, zodat meer mensen Deventer weten te vinden om er te wonen, te werken, een bedrijf te starten, te studeren of een weekendje weg te gaan. Daarom zet Deventer in op brede marketing gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talent. Deventer: een vernieuwende, eigenwijze, authentieke Hanzestad.

Deventenaren staan er om bekend dat ze graag de handen uit de mouwen steken. Boeken, koek, bedden, CV-ketels en drukwerk, het wordt in Deventer gemaakt en vanuit hier verhandeld. Ook is Deventer een broedplaats van innovatie op het gebied van chemie, technologie, duurzame economie en zorg. ICT-oplossingen die talenten hier ontwikkelen worden wereldwijd toegepast. Want slimme ideeën uit Deventer worden doorvertaald naar praktische toepassingen.

De nationale en internationale verbindingen zijn sterk door de centrale ligging tussen de Randstad en Duitsland, aan de A1, de IJssel en het spoor. In Hanzestad Deventer wordt van oudsher al over grenzen heen gekeken. Dat zorgt voor een vitale economie en een sociale samenleving.

De crisis als gevolg van Covid-19 heeft grote impact gehad en zal de komende periode in volle omvang voelbaar zijn, ook in Deventer. Veel ondernemers en werknemers worden getroffen. De goede samenwerking tussen economische partners (overheid, ondernemers en onderwijs) maakte dat we snel de schouders er onder konden zetten om de problemen gezamenlijk aan te pakken en initiatieven te nemen om ondernemers te steunen. Hiervoor zijn alle ingrediënten zijn aanwezig om succesvol te zijn: een actief bedrijfsleven waar we nauw mee samenwerken, regionale en internationale samenwerking, hoogwaardige kennisinstellingen en een aantrekkelijke woonomgeving met goede stedelijke voorzieningen.

De lokale samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is vormgegeven in het Deventer Economisch Perspectief (DEP). Het DEP heeft een gezamenlijke focus gekozen om drie kansrijke thema’s/clusters van projecten op te pakken: Werklocaties van de Toekomst, Slimme Campusstad en Verbindende Kennisstad. De basis voor het DEP is het besef dat samenwerking en regie essentieel zijn om vanuit de driehoek ondernemers – overheid – onderwijs de Deventer economie een stevige impuls te geven.

Regionaal werken we samen met gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs in de Cleantech Regio. De focus in de regionale Agenda Cleantech Regio ligt op de thema’s Energietransitie, Circulaire economie en Human Capital. De afgelopen periode is met partners gewerkt aan het opstellen van een uitvoerings- en investeringsprogramma als basis voor een regionaal werkplan en een regionale lobbystrategie. Het toekomstbestendig maken van de bedrijventerreinen inclusief havenontwikkeling, Stadscampus en stimuleren van kiezen, leren en werken in de techniek maakt daar bijvoorbeeld onderdeel vanuit.  

De Uitvoeringsagenda Economie en Internationaal beleid 2019-2022 geeft overzicht en richting aan de wijze waarop de gemeente de komende jaren de Deventer economie een stevige impuls verschaft. Deze agenda voeren we uit in nauwe samenwerking met ondernemers en onderwijs.

De uitvoeringsagenda is opgebouwd rond de vijf volgende thema’s.

  • Versterken van werklocaties;
  • Versterken economische structuur en ondernemersklimaat;
  • Aantrekkelijk(e) stad en buitengebied;
  • Veerkrachtige arbeidsmarkt;
  • Deventer internationale Hanzestad.