Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Met betrekking tot de uitkomsten van de grondexploitatie is er een voordelig resultaat van €8,9 miljoen. Dit komt conform de beleidsnota reserves en voorzieningen ten gunste van de Egalisatiereserve weerstandsvermogen:

De grootste verbeteringen hebben plaatsgevonden voor de projecten A1 Bedrijvenpark, Steenbrugge Eikendal en Tuinen van Zandweerd:

  • De vrijval van verliesvoorzieningen ter hoogte van €7,0 miljoen voor de verliesgevende grondexploitaties is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark. Uitgangspunt is het huidige proces van besluitvorming waarbij een verschuiving plaatsvindt voor het westelijk plandeel van een faciliterend naar een actief grondbeleid. Door aankoop van de gronden van de particuliere grondeigenaren is er geen sprake meer van versnipperd grondeigendom, waardoor het gebied gunstiger kan worden verkaveld en het aantal uitgeefbare meters en inkomsten toeneemt. Daarnaast is er sprake van een gunstiger verkoopresultaat dan waar in eerdere berekeningen vanuit werd gegaan.
  • Voor de grondexploitatie Steenbrugge is in 2021 een nieuwe grondexploitatie vastgesteld. Bij deze grondexploitatie is rekening gehouden met de definitieve aan- en verkoopprijzen zoals die met de betrokken partijen zijn overeengekomen. Voordeel €0,9 miljoen.
  • Voor de grondexploitaties Eikendal en Tuinen van Zandweerd zijn de grondexploitaties verbeterd als gevolg van de verbeterde verkoopopbrengsten, zoals die op basis van de uitgevoerde taxaties worden geraamd. Voordeel €0,8 miljoen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in deze rapportage.

Risicoreservering

Omdat er nog sprake is van risico’s ten aanzien van de verlaging van de verliesvoorziening A1 bedrijvenpark is het risicoprofiel voor deze grondexploitatie aangepast met (€4 miljoen x 30%) = €1,2 miljoen. Het totale risicoprofiel A1 Bedrijvenpark stijgt van €3,78 miljoen naar €4,98 miljoen.