Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51
4
0
0
0
0
14
0
0
0
0

Omschrijving

Verbindend kader Sociaal domein

We hebben een verbindend kader sociaal domein 2019-2022 vastgesteld waarin de ambities van het college, doelstellingen, overzicht en planning in het sociale domein in kaart zijn gebracht voor de komende jaren. Deze agenda houden we gezamenlijk met de raad actueel. Zo zorgen we in het sociale domein voor samenhang en verbinding.

Dit verbindend kader vormt een perspectief op de opgaven in het sociaal domein voor de komende jaren. Het is een inleidend kader op de beleidsstukken die u de komende periode krijgt voorgelegd. En aan de hand waarvan we met uw raad ambities delen voor de komende vier jaar in het sociale domein.
Onze ambities zijn groot, maar we realiseren ons ook dat niet alles tegelijk kan. Daarom zullen we samen met uw raad prioriteiten moeten stellen. Dit verbindend geeft naast ambities, overzicht en planning. Achtereenvolgens komen in dit verbindend kader aan de orde: de ambitie, strategische doelstellingen, de thema’s en de verbinding ertussen en de organisatie.
Zie bijlage - Verbindend kader Sociaal domein - actualisatie maart 2021.

Transformatieopgave

We gaan verder met het transformeren in het sociale domein om de passende ondersteuning aan onze inwoners en begeleiding naar werk ook op de langere termijn goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deventer mag trots zijn op hoe we sinds de decentralisaties invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet en Participatiewet. We blijven investeren in preventie en onze sociale infrastructuur, zorgen ervoor dat onze toegangen hun werk goed kunnen blijven doen, onderzoeken of innovatie en andere vormen van ondersteuning en begeleiding naar werk betere resultaten bieden en monitoren zodat we waar nodig kunnen bijsturen.