Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51
5
1
0
0
0
12
0
0
0
0

Omschrijving

Het programma omvat de zorg van de gemeente voor milieu en duurzaamheid. Enerzijds betreft het het verminderen van de milieugevolgen, zoals geluidhinder, de luchtkwaliteit, geuroverlast, schade aan de natuur en bodemverontreiniging, van handelingen en activiteiten. Anderzijds houdt het programma zich ook bezig met het toekomstbestendig maken van de gemeente op het gebied van milieugevolgen. Anderzijds gaat het over de rol van de gemeente in de mondiale en lokale klimaatproblematiek.

Bij het realiseren van de doelstellingen kiest de gemeente steeds bewust voor de juiste rol. Op gebieden waarvoor wettelijke kaders zijn, is dat een regulerende. Op andere beleidsterreinen is dat meer een proactieve rol. Met name op gebied van duurzaamheid is dat een faciliterende en loslatende. Het gevolg daarvan is dat prestaties slechts ten dele afdwingbaar zijn.

Het programma omvat de transitie naar een fossielvrije en klimaatneutrale energievoorziening in Deventer. Het gaat daarbij om een energiezuiniger gebouwde omgeving, een aardgasvrije warmtevoorziening waarbij lokale duurzame warmtebronnen worden benut en de opwek van duurzame energie met zon en wind. In het Klimaatakkoord (mei 2019) wordt een stevige regierol gelegd bij de gemeente om de landelijke doelstelling van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Het vastgestelde Energieplan Deventer (juli 2020) beschrijft de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer.