Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Budgetoverhevelingen

Inleiding

Reeds bij de 3e Kwartaalrapportage 2021 zijn budgetten overgeheveld naar 2021. Bij het opstellen van de jaarrekening 2021 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de 3e kwartaalrapportage 2021) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2021 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u onderstaand aan.

Totaalbedrag

De over te hevelen lasten bedragen €22,5 miljoen en de over te hevelen baten €11,6 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€8,3 miljoen) en puttingen uit reserves (€3,3 miljoen).

Het saldobedrag van €10,9 miljoen is een nadelig onderdeel in de uitkomst van de rekening 2021. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2021. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2021 door de raad in juni 2022, wordt het college van B en W bij deze 4e kwartaalrapportage 2021 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgehevelde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2021 in juni 2022 vaststelt, worden gedaan.

In het onderstaande overzicht wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.

(bedragen x €1.000)

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal overgehevelde lasten in de rekening

13.874

12.124

10.227

12.722

14.011

22.472

(bedragen x €1)

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

1

0.1

Wijknummers

27.000

0

0

27.000

0

Activiteit complexer dan ingeschat. Daardoor langere doorlooptijd.

1

0.2

Klantcontactsysteem

46.400

0

0

46.400

0

De ontwikkeling van het Klant Contact Systeem is opgepakt in Dimpact-verband, waar meerder gemeenten bij betrokken zijn. De afstemming heeft meer tijd gekost dan verwacht. Het project is inmiddels opgestart.

1

0.1

Rekenkamer Raad

25.900

0

0

0

25.900

Per 1 januari kent Deventer een Rekenkamer in plaats van een rekenkamercommissie. Het opstarten hiervan heeft meer tijd gevergd.

1

0.1

Inwoners aan zet

34.300

0

0

9.300

25.000

Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.

1

0.1

Jongerenraad

30.000

0

0

30.000

0

Bij het collegeakkoord is eenmalig budget toegekend. Besteding is gespreid over meerdere jaren.

Totaal programma 1

163.600

0

0

112.700

50.900

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

2

1.2

Ondermijning en Weerbaarheid

55.000

0

0

55.000

0

Vanwege corona hebben niet alle geplande activiteiten in 2021 plaatsgevonden. Dit krijgt een vervolg in 2022.

2

1.2

Planvorming Beestenmarkt

50.000

0

0

50.000

0

Planvorming is in Q4 gestart en wordt afgerond in april 2022.

Totaal programma 2

105.000

0

0

105.000

0

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

3

2.1

MJOP projecten straten, wegen en pleinen

1.347.151

0

0

136.944

1.210.207

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

Desinteratieschade aanleg glasvezel

45.924

0

0

45.924

0

Budget wordt besteed als de desintegratieschade zich voor doet

3

2.1

Groot onderhoud VRI's

262.989

0

34.864

0

228.125

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

Groot onderhoud CTKW

150.000

0

0

0

150.000

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

Projecten MIND

107.035

0

25.000

82.035

0

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

2.1

MJOP projecten openbare verlichting

172.469

0

52.268

0

120.201

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

3

5.7

MJOP projecten openbaar groen en speelgelegenheden

162.000

0

0

0

162.000

Een aantal projecten loopt door in 2022 doordat ze complexer zijn geworden dan vooraf gedacht, zijn te optimistisch geprogrammeerd of is het in het kader van integraliteit beter om ze later te plannen. Verder heeft een aantal projecten vertraging opgelopen door juridische procedures en/of burgerparticipatie.

Totaal programma 3

2.247.568

0

112.132

264.903

1.870.533

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

4

7.4

Circulaire Hotspots

50.000

0

0

50.000

0

Opdracht vanuit de Raad. Project kent verschillende termijnen, 1e termijn wordt in februari 2022 afgerond.

4

7.4

Klimaatmiddelen Transitievisie warmte/wijkaanpak/energieloketten

108.047

0

0

108.047

0

Vanwege personeelsgebrek en prioriteit voor het participatietraject rondom de RES en de Windverkenning zijn het WUP Oranjekwartier/Ludgeruskwartier, buurtaanpak in de warmtetransitie en het verder met Deventer Energie doorontwikkelen van het energieloket vertraagd.

4

7.4

Wijkuitvoeringsplan Bathmen

20.000

0

0

20.000

0

Het opstellen van een WUP is een gezamenlijk proces met de buurtbewoners. Vanwege Corona is een aantal participatie-activiteiten uitgesteld. Deze participatie is essentieel. Dat is ook de reden dat de projectuitvoering een half jaar is verlengd.

4

7.4.

Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

258.185

0

258.185

0

0

De RREW termijn loopt door tot en met 31-07-2022. De van het rijk ontvangen RREW-middelen kunnen ook tot die datum worden ingezet.
In het plan van aanpak is reeds rekening gehouden met een projectduur tot 31-07-2022.

4

7.4

Zandweerd Stroomt

2.772.767

0

2.772.767

0

0

De aanbesteding en contractering van een warmteleverancier voor het Slim Warmtenet is complexer dan aanvankelijk gedacht. Slechts één warmteleverancier heeft onder voorwaarden een aanbieding gedaan. Met deze warmteleverancier zijn wij sinds zomer 2021 in onderhandeling. Om te komen tot een onvoorwaarderlijke aanbieding die economisch haalbaar is en waarbij de risico’s op een verantwoorde manier zijn verdeeld tussen warmteleverancier en gemeente. Extra complicerende factor is de sterkt gestegen marktprijzen.
Als gevolg van de langere selectieprocedure zijn diverse wijkacties en deelprojecten van Zandweerd Stroomt vertraagd.
Geplande acties zijn voorbereid en met het projectteam en onze externe partners kan de vertraging in 2022 worden ingelopen.

4

7.3

Archeologiekosten herinrichting Lebuïnuspleinen

202.000

0

0

0

202.000

Het budget is beschikbaar gesteld in de 3e kwartaalrapportage 2021. De middelen zijn begroot in 2021 terwijl de werkzaamheden, conform planning, doorlopen in 2022.

Totaal programma 4

3.410.999

0

3.030.952

178.047

202.000

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

5

8.1

Implementatie omgevingswet

322.285

0

0

0

322.285

De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.

5

8.1

Extra bijdrage uit AU omgevingswet

55.011

0

0

0

55.011

Bijdrage is eind december beschikbaar gekomen en wordt in 2022 ingezet.

5

8.1

De Nieuwe Keizer

105.275

0

0

0

105.275

Verkenningsfase is nog niet afgerond

5

8.3

Flexwonen

73.535

0

0

0

73.535

Ambtelijke inzet is in 2021 ingezet op generieke voorbereidingen voor de woningbouwopgave en dit specifieke project is daarom pas later gestart.

5

0.3

Groot onderhoud woonwagens

74.202

0

0

74.202

0

Voorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost

5

8.1

Kavelruil

150.882

0

150.882

0

0

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

5

8.1

Kracht van Salland

189.264

0

0

189.264

0

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

5

2.1

Mobiliteitsstudie Poort van Deventer

52.908

0

0

0

52.908

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit / draagvlak project

5

0.3

Normalisatie woonwagens

19.951

0

0

0

19.951

Voorbereidingstraject Zweedsestraat heeft meer tijd gekost

5

8.1

Stadscampus

75.687

0

0

0

75.687

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

5

8.1

Stadshof

13.918

25.556

0

39.474

0

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

5

8.1

Vitaal platteland

142.837

0

0

37.107

105.730

Betreft budget dat in 2021 niet is aangesproken maar wel meerjarig commitment over is afgegeven aan derden. De exacte timing is afhankelijk van de voortgang van derden.

5

8.3

DomeinPlan 2021 Omgevingswet

288.094

0

140.484

0

147.610

De implementatie Omgevingswet vanuit het Rijk is uitgesteld en deze uitgaven lopen daarom ook langer door.

5

8.1

ICT : aanbesteding Obsurve

91.148

0

32.357

58.790

0

Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project

5

8.1

ICT : Basisregistratie ondergrond

46.170

0

0

0

46.170

Aanbesteding is uitgesteld in afwachting van ander project

Totaal programma 5

1.701.167

25.556

323.723

398.837

1.004.162

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

6

8.3

Ludgeruskwartier

121.147

0

0

0

121.147

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

6

0.3

Oranjekwartier

155.522

0

0

0

155.522

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

6

8.3

Aan de Dijk

852.871

0

852.871

0

0

Langere doorlooptijd vanwege complexiteit project

6

0.3

Polstraat 48

400.000

0

400.000

0

0

Verkoop is uitgesteld vanwege nader te maken afspraken met derden.

6

0.3

Driehoek Snippeling

898.615

0

898.615

0

0

Afwikkeling verkoop gronden in afwachting besluitvorming

Totaal programma 6

2.428.155

0

2.151.486

0

276.669

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

7

6.5

Impuls werken

170.000

0

0

0

170.000

Als gevolg van de bestandsstijging hebben de gemeenten via de decembercirculaire 2020 extra middelen ontvangen om de kansen op werkgelegenheid voor de doelgroepen te vergroten. Het plan was deze middelen in te zetten voor de intensivering van de dienstverlening van groeien. Door diezelfde corona is dit project vertraagd en wordt dit nu opgestart.

7

6.5

Breed offensief mensen arbeidsbeperking

104.190

0

0

0

104.190

Het wetsvoorstel breed offensief is nog niet door de eerste en tweede kamer vastgesteld, niet alle voorgestelde wijzigingen vragen echter een formele wetswijziging. Het gaat onder andere om het stroomlijnen van de administratieve werkprocessen rondom loonkostensubsidie, het uniformeren van de loonwaardebepaling en werkgeversdienstverlening. In regionaal verband wordt de verkenning opgestart op welke wijze dit budget hiervoor kan worden ingezet.

7

6.5

Integrale Human Capital Agenda

68.780

0

0

0

68.780

Om de kansen op werkgelegenheid te optimaliseren is het voorstel gedaan te komen tot een integrale HCA. Hiervoor is een externe projectleider geworven. Het project is later gestart omdat de werving enige tijd in beslag nam. Het project wordt in april 2022 afgerond.

7

6.5

Ontwikkelfonds Cleantechregio

966.681

0

966.681

0

0

Het betreft hier een onderdeel van de regiodeal. De bijbehorende subsidieregeling kent een doorlooptijd van 2 jaar.

7

6.3

Toeslagenaffaire

118.249

0

118.249

0

0

In 2021 is het gemeentelijk Meldpunt Toeslagenaffaire ingericht. Vanuit dit Meldpunt worden inwoners van Deventer ondersteund die gedupeerd zijn in de zogenaamde Toeslagenaffaire. De kosten van dit Meldpunt worden gedeclareerd bij het Rijk. Deze declaratie wordt ingediend in het jaar waarop de gedupeerde ouder een plan van aanpak ondertekent. Een groot deel van de werkzaamheden uit dit plan van aanpak vindt echter nog in de periode na ondertekening plaats, vaak ook in volgende jaren. Door een gedeelte van de bij het Rijk over 2021 gedeclareerde middelen over te hevelen naar 2022 zijn de kosten voor de uitvoering van plannen van aanpak die in 2021 zijn ondertekend ook in 2022 worden gedekt.

7

6.3

Deltaview

39.000

0

0

39.000

0

Het project DeltaView heeft vertraging opgelopen in de start van het project vanwege corona. Een groot onderdeel van de werkwijze van dit project is namelijk het ‘naar de inwoners toe gaan’. Dat is een lange periode niet mogelijk geweest vanwege geldende maatregelen

7

6.3

Robuuste rechtsbeschermingssysteem

139.190

0

0

0

139.190

Inhoudelijk gaat het om een brede doelgroep: van lichte ondersteuning, bijvoorbeeld aan digitaal minder vaardige mensen bij het invullen van digitale formulieren (in de bibliotheken), tot zware ondersteuning in bijvoorbeeld de coördinatie voor gezinnen met meervoudige complexe problemen. De middelen worden in 2022 besteed aan de doelgroep.

7

6.3

Impuls integraal werken

222.144

0

0

0

222.144

Op dit moment vindt de verkenning plaats op welke wijze de beschikbare middelen het best passend in Deventer moeten worden ingezet. De verkenning leidt tot een integraal projectplan waar de diverse acties tbv de 4 doelstellingen zijn uitgewerkt. Hierbij worden de programma’s 1,2, 7,8 en 9 intensief betrokken (beleid en uitvoering).

Totaal programma 7

1.828.234

0

1.084.930

39.000

704.304

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

8

5.1

Spuk Sportakkoord 2021

182.172

0

182.172

0

0

Vertraging projecten door corona

8

6.1

Perspectief jongeren in corona tijd

37.317

0

0

0

37.317

Corona

8

6.1

Kinder-en jongerenwerk (congres)

27.564

0

27.564

0

0

Congres kon niet doorgaan door corona

8

6.1

Jongerenwerk jeugd corona

84.709

0

0

0

84.709

Corona

8

6.1

Mentale ondersteuning jeugd corona

71.523

0

0

0

71.523

Corona

8

6.1

Ontmoeten jeugd corona

49.609

0

0

0

49.609

Corona

8

6.1

Van Wieg naar Werk projecten

199.844

0

0

199.844

0

Corona

8

6.1

Innovatiebudget sociaal domein

80.428

0

0

80.428

0

Planning/fasering en complexiteit toegang

8

6.1

Sociale Cohesie Binnenstad

17.125

0

17.125

0

0

Corona

8

6.1

Laag geletterdheid

15.841

0

15.841

0

0

Corona

8

6.1

LHBT Emancipatiebeleid

18.645

0

0

0

18.645

Corona

8

6.1

Bed, Bad en Brood

94.286

0

0

59.474

34.812

Zonder overheveling knelpunten uitvoering 2022.

8

6.1

Werkbudget verhoogde asielstroom

482.955

0

0

265.286

217.669

Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen

8

6.1

Nieuwe wet inburgering 1-1-2022

231.124

0

0

95.080

136.044

Conform nota - middelen inburgering overhevelen naar 2022 gezien structurele tekorten plannen

8

6.1

Vergoeding eigen bijdrage ouders corona

29.689

0

0

0

29.689

Corona

8

6.1

Preventiefonds

24.439

0

0

0

24.439

Corona

8

6.1

Einde lening inburgeringsplichtig

12.829

0

0

0

12.829

Decembercircualaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting

8

6.1

Inburgering ICT

29.919

0

0

0

29.919

Decembercircualaire 2021 middelen ontvangen. inburgering geen sluitende begroting

8

6.2

Koploperstraject clientondersteuning

400.000

0

0

0

400.000

Geen capaciteit

8

6.2

Ontwikkeling van de toegang

177.742

0

0

0

177.742

Planning/fasering en complexiteit toegang

8

6.2

Extra capaciteit team toegang WMO

100.000

0

0

0

100.000

Planning/fasering en complexiteit toegang

8

6.2

Versterking ondersteuning wijkteams

278.039

0

0

0

278.039

Decembercirculaire 2021 - verzoek wethouder

8

6.71

Implementatiebudget ICT Sociaal Domein

299.475

0

0

299.475

0

Fasering verkeerd ingeschat. fase 2 volgt in 2022

8

6.81

Hygienische Probleem Huishoudens

45.307

0

13.422

31.885

0

Overheveling is noodzakelijk omdat dit een gezamenlijke afspraak is met de woningcorporaties dat we geld beschikbaar stellen voor de schoonmaak van versmeerde huishoudens. In 2021 is er nog geen geld voor uit gegeven en het budget zal naar 2022 moeten worden overgeveld.

8

6.81

Brede aanpak dak- en thuisloosheid

29.794

0

0

0

29.794

vanaf begin 2022 om dakloosheid onder jongvolwassenen maximaal terug te dringen en hier de resterende regionale rijksmiddelen 'Een (t)huis, een toekomst' voor in te zetten.

8

7.1

Lokale preventie akkoorden

35.750

0

35.750

0

0

Corona

Totaal programma 8

3.056.125

0

291.874

1.031.472

1.732.779

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

9

4.2

Budget eerste verkenning zwaluwenburg

75.000

0

0

0

75.000

Geen projectleider vanuit PRO

9

4.2

Onderhoud en beheer gymzalen

214.972

0

20.742

103.138

91.092

Fasering niet juist ingeschat

9

4.3

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

385.225

0

385.225

0

0

OAB gelden kennen periode 4 jaar. 2022 laatste jaar van deze 4 jaar.

9

4.3

Nationaal Programma Onderwijs

356.136

0

356.136

0

0

Beschikking middelen december 2021 binnen gekomen

9

6.72

Uitvoeringsbudget jeugd

100.000

0

0

0

100.000

Geen capaciteit om onderzoek te starten

Totaal programma 9

1.131.333

0

762.103

103.138

266.092

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

10a

3.1

TBBT Leefbaarheid

127.058

0

0

150.000

-22.942

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

10a

3.1

TBBT Duurzame mobiliteit

69.984

0

0

0

69.984

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

10a

3.1

TBBT Ruimte voor ondernemen

82.200

0

0

0

82.200

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

10a

3.1

TBBT Energie en klimaat

165.000

0

0

0

165.000

Realisatie van de Uitvoeringsagenda TBBT is meerjarig. De planning is op voorhand nog niet bekend.

10a

3.1

Vaart in de haven

18.032

0

0

18.032

0

Als gevolg van capaciteitstekort zijn de werkzaamheden gefaseerd opgepakt waardoor deze in 2022 doorlopen.

10a

3.1

Internationaal beleid

51.401

0

0

51.401

0

Budget wordt gefaseerd uitgegeven. De planning is op voorhand nog niet bekend.

10a

3.4

Deventer studentenstad

42.500

0

0

0

42.500

Door de lockdown en coronamaatregelen hebben studentenactiviteiten stilgelegen in 2021

Totaal programma 10a

556.175

0

0

219.433

336.742

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

10b

5.3

Extra capaciteit team beleid

44.480

0

0

0

44.480

Er is incidentele capaciteit beschikbaar voor structurele werkzaamheden. Het budget is niet direct uitgegeven maar wordt per project weloverwogen ingezet. Hierdoor is het budget niet volledig in 2021 besteed maar vindt besteding ook plaats in 2022.

10b

5.3

Coronaloket

47.000

0

0

0

47.000

Verlenging Coronaloket tot eind 2022

10b

5.5

Bodenloods ontvlechting tussenruimte

30.000

0

0

30.000

0

Langere looptijd van het project

10b

5.3

Kunstopdrachten

16.625

0

0

16.625

0

Eind 2021 is een verbetertraject gestart om de beleidsuitvoering rondom kunstopdrachten te stroomlijnen. Omdat dit traject eind 2021 is gestart loopt het door in 2022.

10b

5.5

Onderzoek vml Sint Jurrienshuis

56.000

0

25.000

31.000

0

Langere looptijd door complexiteit project

10b

5.5

Evaluatiekosten Viking

25.000

0

0

0

25.000

De evaluatie is in 2021 gestart en afronding vindt plaats in 2022.

10b

5.5

Kerkenvisie

50.000

0

0

0

50.000

Urgentere vraagstukken met betrekking tot erfgoed zijn voorgegaan waardoor het project Kerkenvisie is uitgesteld. Uitvoering vindt plaats in 2022-2023.

Totaal programma 10b

269.105

0

25.000

77.625

166.480

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

11

0.4

Ontwikkelbudget financiële functie

127.700

0

0

127.700

0

Migratie naar een nieuw rapportagesysteem is vertraagd opgeleverd eind 2021. Hiermee is het bedrijfsrisico (uitval systemen) geëlimineerd. Doorontwikkeling van de financiële informatievoorziening en versterking strategische advisering schuift door naar 2022.

11

0.4

Leren en ontwikkelen

192.000

0

0

0

192.000

In verband met de corona-pandemie kon met name de teamontwikkeling in 2020 niet doorgaan. In 2021 kon de achterstand nog niet geheel worden ingehaald.

11

0.4

Informatieveiligheid

346.715

0

0

233.662

113.053

Project loopt uit doordat leverancier niet sneller kan leveren. Daarnaast worden een aantal onderwerpen vanuit het informatieveiligheidsplan verder uitgewerkt zoals dataclassificatie, risico-analyse BIO-AVG en onderzoek Javaclients.

11

0.4

ICT projecten

1.192.868

0

485.519

344.940

362.409

Nagenoeg alle projecten zijn in uitvoering. Activiteiten zijn complexer dan ingeschat en werkzaamheden zijn vertraagd als gevolg van gebrek aan personeel.

11

0.4

Directiebudget loonsom

236.819

0

0

0

236.819

Voor- en nadelen binnen de loonsom worden meerjarig met elkaar vereffend. In 2021 is meer dekking van loonkosten gerealiseerd door een hoog aantal productieve uren op tarief op projecten. Het voordeel is in 2022 benodigd voor de dekking van incidentele personele knelpunten.

Totaal programma 11

2.096.102

0

485.519

706.302

904.281

Prog

TV

Onderwerp

Lasten

Storting in reserve

Baten (anders dan reserve)

Putting uit reserve

Saldo

Reden van overheveling

12

0.8

Directiebudget

127.453

0

0

0

127.453

De resterende ruimte 2021 voor incidentele knelpunten in de loonsom is benodigd voor doorlopende posten in 2022.

12

0.8

Online communicatie

56.697

0

0

56.697

0

Activiteiten zijn complexer dan verwacht. Werkzaamheden lopen daardoor deels door naar 2022.

12

0.8

Eur. richtl. energiepres. geb.

9.121

0

0

0

9.121

In de septembercirculaire 2021 is dit bedrag ontvangen. Naar aanleiding van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III) is er een verplichting geïntroduceerd voor het documenteren van de energieprestatie van een installatie, voor het installeren van zelfregulerende apparatuur per verblijfsruimte en voor laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. Ook zijn de eisen voor de energieprestatie van technische bouwsystemen en de keuring van verwarmingsinstallaties en airconditioningssystemen aangepast. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving. Informatie over de jaren 2022 en verder volgt in een volgende circulaire. Deze werkzaamheden voor de gemeente moeten nog worden opgestart.

12

0.8

Omgevingsveiligheidsdiensten

27.000

0

0

0

27.000

Voor versterking omgevingsveiligheidsdiensten is voor de jaren 2021 t/m 2024 jaarlijks €27.000 beschikbaar gesteld. In 2022 wordt hiervoor een plan opgesteld.

12

0.8

Corona algemeen

1.177.193

0

0

0

1.177.193

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis.

12

0.8

Corona cultuur

1.162.685

0

0

0

1.162.685

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.

12

0.8

Stelpost lonen/prijzen

647.371

0

0

0

647.371

Deze middelen worden overgeheveld en aangewend ter dekking van de eind februari 2022 onlangs gesloten CAO akkoord gemeenteambtenaren voor 2021/2022.

12

0.8

Dec. circulaire '21 lokaal cultuur aanbod

270.694

0

0

0

270.694

Deze middelen worden overgeheveld naar 2022 en blijven daarmee gereserveerd voor de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor maatschappelijke instellingen conform het daarvoor opgestelde afwegingskader.

Totaal programma 12

3.478.214

0

0

56.697

3.421.517

Totaal

22.471.777

25.556

8.267.719

3.293.154

10.936.459