Deze pagina is gebouwd op 03/03/2022 13:30:46 met de export van 03/03/2022 13:19:51

Grondbeleid

In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de verwachte eindwaarde van elke grondexploitatie (verdisconteerd) op basis van de stand in de 3e kwartaalrapportage en de actualisatie die heeft plaatsgevonden.

De eindwaarde is op totaalniveau verbeterd met €9,0 miljoen en betreft zowel de verlieslatende projecten als de winstgevende projecten. Het risicoprofiel van de grondexploitaties is licht verbeterd. Ook kan een groter deel van de risico’s binnen de grondexploitaties worden opgevangen. Per saldo neemt het bedrag dat aan weerstandsvermogen dient te worden aangehouden met circa €0,9 miljoen toe.

(bedragen x €1)

Planresultaten

Risico's

Grondexploitaties verlieslatend

01-07-2021
(3e kwartaal-rapportage)

31-12-2021
Actualisatie

Verschil

01-07-2021
(3e kwartaal-rapportage)

31-12-2021
Actualisatie

Verschil

A1 Bedrijvenpark

-29.308.016

-21.704.424

7.603.592

560.000

1.955.000

1.395.000

Bedrijventerrein Lettele

-668.734

-592.288

76.447

50.000

50.000

0

Bedrijventerrein Looweg

3.480

-40.724

-44.204

100.000

100.000

0

Centrumplan Bathmen

-623.410

-647.781

-24.371

0

0

0

Cluster Havenkwartier

-6.303.412

-6.564.609

-261.196

757.500

712.500

-45.000

Cluster Stadsentree

-506.752

-592.499

-85.747

473.750

348.750

-125.000

Sluiskwartier

-1.969.358

-2.087.453

-118.095

1.365.000

1.115.000

-250.000

Westfalenstraat

-48.573

-55.449

-6.876

331.380

346.380

15.000

Wijtenhorst Douweler Leide

-2.918.548

-3.077.528

-158.980

250.000

250.000

0

Winkelcentrum Keizerslanden

-4.161.049

-4.221.502

-60.454

100.000

100.000

0

Totaal verlieslatend

-46.504.374

-39.584.257

6.920.117

3.987.630

4.977.630

990.000

Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen

3.983.938

4.977.630

993.692

Grondexploitaties met een batig saldo zonder winstneming

Planresultaten

Risico's

01-07-2021
(3e kwartaal-rapportage)

31-12-2021
Actualisatie

Verschil

01-07-2021
(3e kwartaal-rapportage)

31-12-2021
Actualisatie

Verschil

Eikendal

3.481.885

3.917.881

435.996

225.000

225.000

0

Holterwegzone

-33.213

166.208

199.421

100.000

0

-100.000

Steenbrugge

3.386.516

4.769.004

1.382.489

1.794.091

1.804.500

10.409

Tuinen van Zandweerd

2.162.332

2.253.845

91.512

177.500

145.000

-32.500

Totaal winstgevend

8.997.520

11.106.938

2.109.418

2.296.591

2.174.500

-122.091

Waarvan risico's ten laste van weerstandsvermogen

100.000

0

-100.000

Totaal

-37.506.853

-28.477.319

9.029.535

4.083.938

4.977.630

893.692

Toelichting

In totaal is er sprake van een voordeel van €9,2 miljoen ten gunste van de egalisatiereserve weerstandsvermogen, welke als volgt is opgebouwd:

  • Een vrijval van de verliesvoorzieningen ter hoogte van €7,0 miljoen voor de verliesgevende grondexploitatie. Deze is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark als gevolg van de wijziging van een faciliterend naar een actief grondbeleid voor het westelijk plandeel.
  • Een additionele winstneming op de winstgevende grondexploitaties ter hoogte van €1,6 miljoen.
  • Een positief eindresultaat van €0,6 miljoen voor de afgesloten grondexploitatie De Vijfde Hoek.
  • Een vrijval van €15.000 in de voorziening afgesloten complexen.

In de tweede kwartaalrapportage was reeds rekening gehouden met een voordeel van €300.000, zijnde het verschil tussen €600.000 winstneming en €300.000 hogere programma- en uitvoeringskosten. Ten opzichte van deze raming bedraagt het voordeel €8,9 miljoen.